ďťż
 
[Katowice] Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice

absinth - Wto Lip 05, 2005 9:58 am
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice, przyjęty uchwałą nr XLII/886/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005, jest dokumentem wyznaczającym kierunki kompleksowej odnowy przestrzenno - gospodarczo - społecznej dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji i pozwala władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice, przyjęty uchwałą nr XLII/886/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005, jest dokumentem wyznaczającym kierunki kompleksowej odnowy przestrzenno - gospodarczo-społecznej dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji i pozwala władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice dotyczy obszarów miejskich i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w zapisach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice jest przede wszystkim przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta oraz zachowanie dziedzictwa historyczno - kulturowego jego najstarszych dzielnic.
Do zadań, jakie powinien spełnić Program należy:
* rozwój funkcji metropolitalnych i usług centrotwórczych,
* poprawa estetyki przestrzeni miejskiej,
* porządkowanie "starej" tkanki urbanistycznej
* rewaloryzacja obiektów o wartościach oraz znaczeniu historycznym i architektonicznym,
* stworzenie warunków do zmiany struktury społecznej w rewitalizowanych obszarach,
* stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywności gospodarczej,
* zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta,
* poprawa jakości życia mieszkańców, w tym m.in. w zakresie warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
* wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice został opracowany przez członków zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji miasta Katowice we współpracy z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta Katowice, podległymi jednostkami organizacyjnymi miasta oraz przedstawicielami instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie miasta, którzy planują podjąć na wybranych obszarach działania o charakterze rewitalizacyjnym.

Ujęte w Programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają charakter jedynie propozycji, a ich realizacja będzie zależeć od możliwości finansowych i technicznych inwestora. Działania rewitalizacyjne dotyczą dwóch podokresów programowania, tj. pierwszy obejmuje lata 2005 - 2006, drugi lata 2007 - 2013. Zadania planowane do wykonania w latach 2007-2013 będą realizowane przy uwzględnieniu przyszłych zasad pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice, m.in. ze względu na zmianę krajowych, regionalnych lub lokalnych dokumentów strategicznych oraz nowe zgłoszenia inwestorów innych niż Miasto, każdorazowo będzie dokonywać Rada Miasta Katowice.
Uwagi i wnioski do aktualizacji Programu, w tym wnioski o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta, ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice, tel. 25 93 623 lub elektronicznie na adres strategia@um.katowice.pl

http://www.um.katowice.pl/pl/index.php? ... ick&bid=11
absinth - Wto Lip 05, 2005 10:20 am
oto jakie slabosci miasta wymienia ow program:
SŁABOŚCI
- Regres demograficzny miasta
- Niska zdolność lokalnych elit i środowisk opiniotwórczych do kreowania inicjatyw i pomysłów o randze aglomeracyjnej i regionalnej
- Niski poziom identyfikacji mieszkańców z miastem jako całością i jego funkcjami zewnętrznymi, w tym międzynarodowymi
- Luka infrastrukturalna w sferze kultury wysokiej
- Słabo rozwinięta funkcja kongresowa
- Nieukształtowane dzielnice willowe miasta
- Duża powierzchnia niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych i pokopalnianych w obrębie i w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (Załęże, Wełnowiec, Szopienice,…) oraz wysokie koszty ich rewitalizacj
i- Zdekapitalizowana infrastruktura uzbrojenia podziemnego miasta - sieci ciepłownicze, kanalizacja
- Własnościowe bariery funkcjonowania rynku nieruchomości mieszkaniowych i usługowych
- Niska jakość kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i średnim
- Niezadowalający stan bezpieczeństwa publicznego
- Nieatrakcyjność miejsc centralnych miasta (Rynek, dworce PKP i PKS,…)
- Przypadkowość zabudowy z lat 60 i 70-tych (Skarbek, Zenit, Separator, Dom Prasy, Superjednostka, Delikatesy, DOKP, USC, …)
- Zdekapitalizowane zasoby mieszkaniowe w centrum miasta przy ich skomplikowanej strukturze własnościowej
- Blokowanie przez ruch samochodowy swobodnego i bezpiecznego poruszania się po ścisłym centrum miasta
- Brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w cntrum miasta
- Przestarzała infrastruktura techniczna w ścisłym centrum
- Brak dużych, zorganizowanych przestrzeni dla rozwoju funkcji metropolitalnych w centrum miasta
- Trwająca eksploatacja górnicza w niektórych częściach miasta i związane z nią szkody górnicze
- Mała liczba przedsiębiorstw wytwarzających produkty „globalne”
- Niesprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości postawy mentalne ludności: niska skłonność do poszerzania kwalifikacji zawodowych, słaba mobilność, innowacyjność i kreatywność
- Niska motywacja do prowadzenia działalności na własny rachunek
- Brak instytucji i narzędzi wspierania biznesu
- Migracja młodych wykształconych ludzi poza miasto
- Mała ilość dobrze przygotowanych terenów pod inwestycje dla inwestorów zewnętrznych
- Brak ofert terenów dla inwestycji o dużych powierzchniach
- Brak wielu możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla potencjalnych inwestorów
- Brak szybkiego połączenia z portem lotniczym w Pyrzowicach- Substandardowe dworce PKP i PKS oraz ich zdegradowane otoczenie
- Brak nowoczesnych punktów przesiadkowych (tramwaj – autobus – kolej – miejsca parkingowe)
- Niewydolny wewnętrzny układ komunikacyjny, w szczególności niedrożność komunikacyjna miasta w układzie: Północ – Południe
- Brak układu obwodnic pozwalających na eliminację przewozu ładunków ciężkich i niebezpiecznych przez miasto
- Brak przygotowanych terenów pod centra logistyczne

ciesze sie ze wladze miasta same sa swiadome tych slabosci bo czasami mialem juz wrazenie ze rozplywaja sie w zachwycie nad tym ze budujemy tunel i mamy niskie zadluzenieMarcoPolo - Wto Lip 05, 2005 10:27 am
Troche sie tego nazbieralo(choc w rzeczyistosci jest tego jeszcze wiecej), wszystkie uwagi podzielam.
Tez mnie cieszy, ze sobie uswiadamiaja problemy, bo to jest podstawa do ich eliminacji.koniaq - Wto Lip 05, 2005 10:36 am
dzieki sky pozwolilem sobie to wrzucic na SSc

Po przeczytaniu słabości, nie pozostało nic innego tylko skoczyc z mostu
absinth - Wto Lip 05, 2005 11:03 am
polecam przeczytac caly Program choc ma okolo 80 stron jest do sciagniecia tu
http://www.um.katowice.pl/pl/ftp/LPR.rar
program jest ambitny i przyznaze calkiem rzeczowo napisany do programu mozna skladac wnioski co tez zamierzam zrobic
a oto pare mapek z programu:)
czerwona linio zaznaczono obszary przeznaczone do rewitalizacji:tu widac takie malutkie zielone kropeczki to obszary gdzie ma byc/jest zielen miejska zwraca uwage ul kosciuszki

a tu juz Gisz i Nikisz
MarcoPolo - Wto Lip 05, 2005 11:17 am
No, no...
Zaczyna byc ciekawie... Ja tylko zycze konsekwencji, przebojowosci (odwagi:). Czyli oby to nie byla kielbasa wyborcza.
Wczytuje sie coraz bardziej, i jest dobrze!
Brawa za PLAN oproznienia centrum z lumpenproletariatu z jednoczesna dbaloscia o ich nowe srodowisko mieszkaniowe.
O rety, me podniecenie wzrasta!absinth - Wto Lip 05, 2005 1:44 pm
pozwole sobie wjkleic fragment LPRu ktory mnie szczegolnie ucieszyl:0 pomijam rewitalizacje Nikisza ale to juz sobie sami przeczytajcie

· Kwartał ulic: Pawła – Wodna – Górnicza (strefa operacyjna: Strefa Uniwersytecka)
Ulice Pawła – Wodna – Górnicza wytyczono w 2 połowie XIX wieku choć nie do końca od razu je zrealizowano. Częściowo zachowało się osiedle robotnicze z XIX wieku przy obecnej ul. Górniczej. Brak środków i skomplikowana sytuacja własnościowa doprowadziły do degradacji zabudowy i marginalizacji tej części miasta. Rozpoczęto trudne procedury prawne w celu ustalenia własności nieruchomości znajdujących się na tym terenie. Atutem obszaru są lokalizacja, walory historyczne oraz istniejąca pełna dokumentacja inwentaryzacyjna. Istnieje szansa na stworzenie partnerstwa podmiotów, których wspólne działanie pozwoli stworzyć spójny, wielozadaniowy projekt (w tym z udziałem uczelni wyższych). Celem podjęcia działań rewitalizacyjnych w tym kwartale jest stworzenie atrakcyjnego zaplecza dla Uniwersytetu Śląskiego. Do planowanych działań rewitalizacyjnych należą:
- poprawa stanu technicznego obiektów miejskich, przywrócenie zachowanym budynkom wartości architektonicznych, adaptacja niektórych budynków pod funkcje kulturalne oraz budowa nowych obiektów stanowiących zaplecze dla Uniwersytetu Śląskiego,
- pomoc w odnowie elewacji budynków nie będących własnością miasta w tym ze szczególnym uwzględnieniem budynków pełniących funkcje historyczne i publiczne, nie będące obiektami komercyjnymi,
- opracowanie programu zagospodarowania przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości odpoczynku i rekreacji.,
- poprawa struktury społecznej osób zamieszkujących Kwartał ulic: Pawła – Wodna - Górnicza, stworzenie przestrzeni do zamieszkania przez studentów, nauczycieli akademickich i innych osób, dla których przestrzeń ta będzie atrakcyjna.
Instytucja Filmowa „Silesia – Film”, z siedzibą przy ul. Górniczej 5, zgłosiła do Programu budowę zaplecza techniczno – produkcyjnego dla Centrum Sztuki Filmowej, które będzie służyć Instytucji Filmowej i studentom uczelni artystycznych województwa śląskiego, przede wszystkim Wydziałowi Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego. W ramach uchwały nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków możliwa jest pomoc prywatnym właścicielom kamienic w przeprowadzeniu renowacji elewacji budynków. Planuje się przeprowadzenie konkurs architektonicznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania tego kwartału analogicznie jak dla kwartału ulicy Dworcowej. Ponadto przeprowadzona zostanie rewitalizacja społeczna tego obszaru zgodnie z zasadami przedstawionymi w podrozdziale 3.2. Programu.
Kwartał Pawła – Wodna – Górnicza stanowi zaplecze dla kampus Uniwersytetu Śląskiego, na terenie którego planuje się stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej łączącej poszczególne obiekty Uniwersytetu jako miejsca przyjaznego nie tyko dla osób przemieszczających się, ale także tam przebywających. Planuje się zaprojektowanie i wykonanie w uzgodnieniu z Uniwersytetem traktów pieszych, rowerowych, parkingów, dróg dojazdowych oraz infrastruktury uzupełniającej tj.: oświetlenia i fontann, a także udzielenie pomocy w przywracaniu wartości architektonicznych istniejących obiektów oraz współudział w kreowaniu nowych obiektów Uniwersytetu Śląskiego w tym obszarze – wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej i Miasta Katowice budowy Biblioteki Akademickiej na terenie po zlikwidowanym lodowisku „Torkat”.MarcoPolo - Wto Lip 05, 2005 1:54 pm
Też misie to b.spodobalo. W koncu dojscie do UÂŚ bedzie bezpieczniejsze i moze powstanie jakies zaplecze "knajpiane" uczelni. W koncu okienka sie czasem dluza.Wit - Wto Lip 05, 2005 11:07 pm
wszystko brzmi fajnie...ale nieco zalatuje kiełbasą przedwyborczą
Lepiej poczekać na konkretne praceabsinth - Wto Lip 05, 2005 11:31 pm
Wit wiadomo...
licze ze jednak czesc z tych planow wyjdzieMarcoPolo - Śro Lip 06, 2005 7:59 am
Przynajmniej jezeli chodzi o 1 z inwestycji pozamiejskich, cos sie dzieje. Wczoraj dowiedzialem sie od ludzi z ASP, ze zmienil sie tam rektor i rzeczywiscie dziala w kierunku rozbudowy szkoly._PM_ - Śro Lip 06, 2005 9:13 am

Wit wiadomo...
licze ze jednak czesc z tych planow wyjdzie


..to juz byłby sukcesMarcoPolo - Pią Lip 08, 2005 11:26 am
Tak sie zastanawiam-wielki program a tu zero publikacji w mediach, nie mowiac o specjalnym naglasnianiu planu przez magistrat._PM_ - Pią Lip 08, 2005 11:35 am

Tak sie zastanawiam-wielki program a tu zero publikacji w mediach, nie mowiac o specjalnym naglasnianiu palnu przez magistrat.

...bo wiesz, to ma być taka niespodzianka dla mieszkańcówSPUTNIK - Pią Lip 08, 2005 12:19 pm
Hm Ciekawe. Zgodnie z mapką to rochę nam się centrum rozszeżyło... Ja pamietam że przynajmniej od zachodu to się zawsze kończyło na GliwickiejHoover - Pią Lip 08, 2005 1:59 pm
Wiecie jednak co mnie bardzo zaskakuje? Ta olbrzymia szczerość w wytknieciu naszemu miastu wszystkich błędów strukturalnych... Niesamowite że jednak mogli to w magistracie napisać. Wydawałoby się że powinni być mniej samokrytyczni wobec miasta i siebie, a jednak jest na odwrót!

Kurcze... Jak teraz chciałbym móc wywierać jakikolwiek nacisk na władze...
Chyba wezme się za czytanie tego tekstu i spróbuje napisać o tym artykuł... Zajmie mi to długi czas ale może jednak coś powstanie... No i trzeba go przybliżyć mieszkańcom miasta by każdy mógł mieć swoje zdanie i mógł obserwować co się robi a czego nie....absinth - Pią Lip 08, 2005 5:10 pm
do tego plany mozna zglaszac wnioski na co pozwala KPA do czego zachecam
sam mam zamiar skorzystac z tego prawasalutuj - Sob Lip 09, 2005 12:28 am
www.pajacyk.pl - Wejdź i nakarm głodne dzieckoTequila - Sob Lip 09, 2005 8:20 am
Faktycznie - ilość pozycji po stronie zagrożeń jest imponująco długa - i mam wrażenie że coniketórym marudom, odebrala znaczną część argumentów , którymi posiłkowali się na forum.absinth - Sob Lip 09, 2005 8:59 am
@ salutuj
Uwagi i wnioski do aktualizacji Programu, w tym wnioski o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta, ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice, tel. 25 93 623 lub elektronicznie na adres strategia@um.katowice.pl
a tu stosowny przepis Kodeksu Postepowania Administraczjnego

Wnioski.

Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Art. 242. § 1. Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

§ 2. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji społecznych składa się do organów tych organizacji.

Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 244. § 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1.

§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 245. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Art. 246. § 1. Wnioskodawcy niezadowoleni ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego działu.

§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245).

Art. 247. Do wniosków stosuje się odpowiednio przepisy art. 230, 237 § 2 i art. 238.

@ Tequila
zauwaz ze czesto za marudzenie uwazasz jakakolwiek krytyke ( czesto konstruktywna bo poparta argumentami ) czy to dzialalnosci wladz miasta czy jakies inwestycji
tylko ze bez konstryktywnej krytyki danego przedsiewziecia nie mozna wlasciwie go ocenic ; trudno pisac laurki na czesc
Ja np oceniam Kato biorac za punkt wyjscia standardy powiedzmy europejskie ( prawda ze wysokie ale czy my mieszkamy w Azji?)
i moje oceny nie polegaja na tym ze oo dzis pojade po Uszoku bo mam zly dzien tylko na tym ze jezeli pewne rozwiazania uwazam za bledne to chce sie nimi podzielic itp itd
napisalem to bo mysle ze w duzej mierze chodzilo Ci miedzyinnnymi o mnie co pare razy dales mi odczucTequila - Sob Lip 09, 2005 9:18 am
@Sky
Parę razy należałoby ci dać klapsa - a nie tylko drobne uwagi na forum - potraktuj to jako marudzenie starej Panny.absinth - Sob Lip 09, 2005 9:36 am
bylbym wdzieczny gdybys mi napisal w jakich przypadkach nalezaloby mi dac klapsa zebym mogl sie do tego odniesc i ewentualnie poprawic
ale to moze na priv zeby nie zasmiecac watkuGoldBoy - Nie Lip 10, 2005 6:15 pm
Jak dla mnie ten dokument nie nadaję się na wyborczą kiełbasę, z listą słabości większą od atutów za co po części odpowiedzialna jest obecnie rządząca ekipa


Hm Ciekawe. Zgodnie z mapką to rochę nam się centrum rozszeżyło... Ja pamietam że przynajmniej od zachodu to się zawsze kończyło na Gliwickiej

Nareszcie! Przecież jest tutaj trochę biur, knajp, zakładów pracy, więc staje się coraz ważniejsza dla wizerunku Katowic, a ludzie widzą dziury na jezdni, krzywy chodnik itp. Ta część Katowic to nie tylko Gliwicka i biurowce Stalexportu.

Co do planu:
1. Mam nadzieję, że to tylko część działań UM by zniwelowac słabości miasta i wyeksponować zalety. Ale tym zajmie się już raczej następna ekipa.
2. Co z bibliotekami AE i UŚ? Miasto się wycofało czy projekty nie będą realizowane
3. Patrząc na zestawienie: atuty i słabości vs słabości i zagrożenia widać, że duże nadzieje związane są z Aglomeracją Górnośląską.absinth - Pon Lip 11, 2005 7:55 am

Jak dla mnie ten dokument nie nadaję się na wyborczą kiełbasę, z listą słabości większą od atutów za co po części odpowiedzialna jest obecnie rządząca ekipa

a dla mnie sie nadaje a dlaczego to juz kiedys pisalemsalutuj - Pon Lip 11, 2005 3:41 pm
www.pajacyk.pl - Wejdź i nakarm głodne dzieckoabsinth - Pon Lip 11, 2005 6:31 pm
salutuj jest pewna subtelna roznica miedzy kielbasa wyborcza a programem ale to nie temat na ten watekabsinth - Pią Lip 15, 2005 8:55 am
z DZ
Miasto do remontu

Piątek, 15 lipca 2005r.

Ponad dwadzieścia kamienic w ścisłym centrum miasta należących do gminy zostanie wyremontowanych w ciągu najbliższych dwóch lat. Pieniądze na ten cel są już zarezerwowane. Na dofinansowanie remontów mogą także liczyć prywatni właściciele kamienic.

Po tym, jak władze miasta postanowiły zabrać się za przebudowę śródmieścia, oczywiste stało się, że nie może się ona odbyć bez remontów budynków. Stąd też duża liczba planowanych modernizacji w rejonie tzw. kwartału Dworcowa, który ma stać się nowym centrum miasta.

Józef Biskup przed kamienicą na ul. Wojewódzkiej 42. Na jej remont miasto wydało 1,4 mln zł. Fot. Marcin Tomalka

Na ulicy Mariackiej nowy wygląd zyskają kamienice nr 22, 35, 25, 28 34, 10 i nr 1. W dwóch pierwszych budynkach remonty już trwają. W dwóch kolejnych gotowa jest dokumentacja projektowa. Teraz trzeba wyłonić wykonawców w przetargu. W kolejce czekają budynki nr 34 i 10. Największy problem może być z odnowieniem elewacji kamienicy nr 1 (róg Mariackiej i Mielęckiego). Miasto jest bowiem tylko częściowym właścicielem tej nieruchomości. – Trwają negocjacje ze wspólnotą mieszkaniową. Podobnie jest w budynku przy ul. św. Jana 5. Mamy nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia – mówi Józef Biskup, zastępca kierownika działu technicznego Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Gmina najczęściej przeprowadza remonty kapitalne. – Wymieniamy stropy, remontujemy dachy, elewacje, wprowadzamy centralne ogrzewanie – wylicza Biskup. – Plany przebudowy ścisłego centrum miasta były niejako impulsem do zrobienia szczegółowego przeglądu stanu naszych budynków. Wiele remontów wymaga wykonania przyłączy instalacji. Trudno by było zrobić to, kiedy na ul. Mariackiej pojawi się nowa nawierzchnia.

W obrębie kwartału Dworcowa wyremontowane mają zostać jeszcze cztery budynki: przy ul. Dworcowej 13, św. Jana 5 i 10 oraz Mielęckiego 8.
Jak mówi Józef Biskup, średni koszt gruntownej modernizacji jednej nieruchomości to około 2 milionów zł. Przy odnawianiu wyłącznie elewacji, wydatki są mniejsze i wynoszą od 200 do 500 tys. zł. Wszystkie prace przeprowadzane są w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Remonty budynków komunalnych wiążą się z utrudnieniami dla lokatorów. Muszą się wyprowadzić do nowych mieszkań. Po zakończeniu prac, standard lokali znacznie się podnosi. Wyższe są też czynsze. Dlatego nie wszystkich będzie stać na powrót do zajmowanych wcześniej mieszkań. – Właściwie to rzadko kto wraca. Zdecydowanej większości lokatorów musimy znaleźć nowe mieszkania, bo czynsze w odnowionych budynkach są dla nich za wysokie – informuje Biskup.

W tym roku po raz pierwszy o dofinansowanie remontów mogli się też starać prywatni właściciele kamienic. Miasto przeznaczyło na ten cel 400 tys. zł. – Wpłynęło tylko kilka wniosków. Trzy z nich zostały zaopiniowane pozytywnie. Łącznie wnioskodawcy mogą otrzymać 250 tys. zł – mówi Waldemar Bojarun, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, pieniądze trafią m.in. do dwóch parafii. Zadecyduje o tym Rada Miasta na posiedzeniu 25 lipca.
Na razie nie wiadomo jaka suma pieniędzy będzie przeznaczona na dofinansowanie prywatnych remontów w przyszłym roku. Prawdopodobnie niewykorzystane pieniądze z tego roku (150 tys.) przejdą do przyszłorocznej puli.

Kamienice, które w najbliższych latach zostaną wyremontowane (w niektórych budynkach prace już trwają)
ul. Dworcowa 13, Kordeckiego 2, Słowackiego 14, Barbary 1/Mikołowska 44, Mariacka 1, 10, 22, 25, 28, 34, 35, pl. Karola Miarki 1, Mielęckiego 8, Francuska 5, 7, 3 Maja 7, 36, 27/Słowackiego 33, Młyńska 7, Chopina 9, Ligonia 31, Moniuszki 6,8, św. Jana 10, Warszawska 64, 43/Damrota 2, Mickiewicza 8._PM_ - Pią Lip 15, 2005 9:08 am
...ach aż miło się coś takiego czytakoniaq - Pią Lip 15, 2005 9:18 am
Super wieści, teraz ktos powinien obfocić te wszystkie kamienice, bo jakos po numerkach nie kojarze .absinth - Pią Lip 15, 2005 9:20 am
ja zaraz ide na miasto popstrykac postaram sie tez zrobic zdjecia tych wymianionych w artykule budynkow choc nie wiem czy sie uda_PM_ - Pią Lip 15, 2005 9:24 am

ja zaraz ide na miasto popstrykac postaram sie tez zrobic zdjecia tych wymianionych w artykule budynkow choc nie wiem czy sie uda

...świetny pomysł!!koniaq - Pią Lip 15, 2005 9:27 am

ja zaraz ide na miasto popstrykac postaram sie tez zrobic zdjecia tych wymianionych w artykule budynkow choc nie wiem czy sie uda

Maj HirołOskar - Pią Lip 15, 2005 9:43 am
Świetna informacja!! Jak tak dalej pójdzie, to centrum zyska swój urok.

Hm... w tym przypadku chciałbym aby te dwa lata minęły szybciej Nie mogę doczekać się efektów tych renowacji.koniaq - Pią Lip 15, 2005 9:17 pm
Sky co z fotkami ?absinth - Pią Lip 15, 2005 11:10 pm
heh no wybralem dzis jednak inna trase spacerku
a mianowicie Koszutka, Dab, Zaleze
ale pare nowych fotek wrzucilem do galeriiMarcoPolo - Czw Lip 28, 2005 10:06 am
http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2843005.html

Urzędnicy o zaletach i wadach stolicy województwa
Katowice
Fot. Maciej Jarzebinski / AG

• Niektóre słabe strony Katowic według urzędników (pisownia oryginalna) (27-07-05, 21:46)
• Niektóre atuty Katowic według urzędników (27-07-05, 19:32)

Przemysław Jedlecki 27-07-2005, ostatnia aktualizacja 27-07-2005 19:32

Urzędnicy sporzĹĄdzili spis wad i zalet Katowic. Miasto ma wiele atutów, ale według magistratu słaboÂści jest więcej.

Katowiccy urzędnicy przygotowali Lokalny Program Rewitalizacji. Zgodnie z jego założeniami w mieÂście powstanĹĄ m.in. nowe drogi, porzĹĄdny rynek, kĹĄpielisko w Dolinie Trzech Stawów. W centrum zostanĹĄ odnowione zabytkowe kamienice, będziemy też spacerować po Bulwarach Rawy, która ma się stać czystĹĄ rzekĹĄ. Plany sĹĄ ambitne i - zdaniem urzędników - bardzo realne.

Przy okazji autorzy tego opracowania wypunktowali też zalety i wady Katowic.

Dostało się np. lokalnym elitom za to, że nie sĹĄ w stanie wymyÂślić imprez o randze ponadregionalnej. Nie najlepiej jest też z mieszkańcami. Urzędnicy twierdzĹĄ, że słabo się identyfikujemy z miastem i nie zależy nam na podnoszeniu swoich kwalifikacji. Nie jesteÂśmy też zbyt kreatywni. Za wady miasta uznano też paskudne dworce PKP i PKS oraz fatalny rynek.

WÂśród zalet urzędnicy wymieniajĹĄ m.in. dobre szkoły wyższe, dużĹĄ iloÂść zieleni, unikatowe zabytki. Miasto sporo buduje, może się też pochwalić dobrze rozbudowanĹĄ sieciĹĄ tramwajowĹĄ.

- Nie mamy zamiaru niczego ukrywać. ZresztĹĄ mieszkańcy doskonale zdajĹĄ sobie sprawę z atutów i słaboÂści Katowic - mówi Waldemar Bojarun, rzecznik Urzędu Miasta. - Gdyby magistrat uważał, że miasto jest Âśliczne i nie trzeba w nim niczego zmieniać, nie powstałby program rewitalizacji. Żeby cokolwiek zrobić, musimy wiedzieć, jakie mamy zaległoÂści i jakie popełniono błędy w kształtowaniu miasta - dodał.solo - Wto Sie 16, 2005 1:29 pm

polecam przeczytac caly Program choc ma okolo 80 stron jest do sciagniecia tu
http://www.um.katowice.pl/pl/ftp/LPR.rar


Oby się tylko na programie znowu nie zakończyło...MarcoPolo - Wto Sie 16, 2005 2:03 pm
Szkoda i dziwne, ze media sie tym bardziej nie zajely...
GW moglaby zrobic serie artykulow, wywiadow itp, raport.